شنبه ١٤ تير ١٣٩٩
خدمات الکترونیکی
آیین نامه ها
سایر
گروه مدیریت بازرگانی

گروه مدیریت بازرگانی

دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی یکی از دورههای تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمانها، ادارهها، مؤسسهها و شرکتهای دولتی و خصوصی در زمینه بازرگانی با وظایف و هدفهای گوناگون میباشد.

هدف از آموزش این رشته عبارت است از: آشنایی دقیق با وظایف اساسی سازمانهای بازرگانی، افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت مسائل مبتنی به مدیریت، جمعآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به هر یک از این مسائل، ارزیابی راهحلهای مختلف در مورد هر مسأله و تصمیمگیری و اجرای تصممیمات متخذه .فارغالتحصیلان این رشته با آگاهی و شناختی که از ساخت سازمان، تئوریهای مدیریت و سازماندهی و تکنیکهای مختلف تصمیمگیری دارند قدرت حل مشکلات را پیدا میکنند و همچنین علاوه بر دانش نظری با کاربردهای این رشته نیز آشنا میشوند.

آینده شغلی

 

فارغالتحصیلان مدیریت بازرگانی میتوانند در مؤسسات  بازرگانی، امور دفتری مانند تدارکات، اداره امور کارگزینی، امور مالی و بازاریابی مشغول به کار شوند.

 

مدیرگروه: دکتر سمیه تصدیقی

کارشناس: خانم نعمیه چهاردولی

تلفن تماس: 44338030-021

کلیه حقوق برای مؤسسه آموزش عالی آل طه محفوظ است