جمعه ٠٩ اسفند ١٣٩٨
حوزه ریاست
صفحه اصلی > ریاست > روابط عمومی 
روابط عمومی

روابط عمومی

امروزه در سازمانها، شناخت، درک متقابل و ارتباطات به منظور دستيابي به اهداف، به عنوان يک اصل اساسي مديريت پذيرفته شده است. اين نوع ارتباط که از آن به روابط عمومي ياد ميشود يکي از مهمترين عوامل موثر در سرنوشت هر سازمان و گروه محسوب ميشود. در دنياي امروز روابط عمومي ها به عنوان عناصر قوي در ارزيابي و تقويت برنامه ها و پيشبرد اهداف سازمانها تلقي مي شوند. امروزه نقش روابط عمومي و حيطه فعاليت آن بر هيچکس پوشيده نيست. تمامي فعالان جامعه در بخشهاي مختلف فرهنگي، سياسي، اقتصادي و... جوياي روابط عمومي هايي هستند که آنان را در طراحي روشهاي معقول و تعيين خط مشي هاي مرتبط با آينده ياري دهند. روابط عمومي نقش هاي گوناگوني را درجايگاه هاي متفاوت و شرايط متمايز از يکديگر ايفا ميکند، اما دو نقش قابل تفکيک آن در ارتباطات درون سازماني و برون سازماني از ميان ساير نقش ها، نمايان تر است. هنر روابط عمومي اين است که بتواند امکانات و شرايط محيط بيروني را تشخيص دهد وآنان را با امکانات درون سازمان پيوند داده و اجراي فرامين درون سازماني را تسهيل نمايد و در نهايت ارتباط سازمان را با بيرون از آن به درستي برقرار سازد. در اين راستا اولين قدم شناخت محيط و سازمان است و منظور از اين شناخت، شناسايي و بررسي نقاط قوت و ضعف دروني و بيروني آن است.

 

عمده ترين هدف سازماني دانشگاهها، ارتقاء امور آموزشي و پژوهشي دانشگاههاست. دانشگاه از سه طيف دانشگاهي اعم از استادان، دانشجويان و كاركنان تشكيل شده است. مديريت دانشگاه مسؤليت هماهنگي بين اين سه طيف را برعهده دارد. مديريت براي رسيدن به اين هدف، نياز به ابزارها و سازوكارهاي الزم دارد. يكي از اين سازوكارها، بخش روابط عمومي دانشگاه است. بدون وجود روابط عمومي كارآمد، ايجاد هماهنگي و همراهي در دانشگاهها در جهت اهداف عالي ميسر نيست. كاركرد اساسي بخش روابط عمومي، براي پيشرفتهاي علمي، فرهنگي و پژوهشي دانشگاهها اهميت اساسي دارد. تقويت روابط عمومي، به منظور تقويت روابط عاطفي بين مديران دانشگاه از يك سو، و استادان، دانشجويان و كاركنان، از سوي ديگر ضروري به نظر مي رسد. روابط عمومي به عنوان مهمترين سازوكار مديريتي دانشگاهها، نقش مهمي در هماهنگ سازي، اطلاع رساني و فرهنگ سازي دارد. توجه ويژه به روابط عمومي به عنوان نهادي كه مي تواند به صورت نظام مند، برنامه ريزي شده و سنجيده در جهت تقويت تعامل و تفاهم بين بخش هاي مختلف دانشگاه عمل كند، حائز اهميت است.

کلیه حقوق برای مؤسسه آموزش عالی آل طه محفوظ است