شنبه ٠٥ مهر ١٣٩٩
پشتیبانی
صفحه اصلی > پشتیبانی و منابع انسانی > مدیر امور مالی 
مدیر امور مالی

شرح وظايف مديريت امور مالي

 • هدايت و ايجادهماهنگي بين فعاليتهاي اداري و تنظيم برنامه كار ادارات تابعه مديريت مالي.

 • تنظيم و نگهداري دفاتر بانك و ثبت صورت حسابهاي واصله از بانك.

 • صدور برگه هاي محاسباتي .

 • تنظيم اسناد فوق العاده مزايا و ساير هزينه ها.

 • همكاري مستقيم با مديريت بودجه و تشكيلات جهت هماهنگي امور مربوط به تدوين بودجه هاي جاري و عمراني دانشگاه .

 • ايجاد يك سيستم اطلاعاتي مالي جهت كنترل بهتر فعاليت هاي مالي دانشگاه و دسترسي سريع با اين گونه اطلاعات براي ارائه به واحدهاي ذيربط و مقامات بالاتر.

 • ثبت و نگهداري دفاتر روزنامه كل و معين و كنترل دفاتر معين از طريق دفتر كل.

 • تنظيم و نگهداري حسابهاي دانشگاه.

 • تنظيم حسابهاي بانكي مربوط به اعتبارات ارزي.

 • نظارت دقيق و تشكيل حسابداري اموال ،انبارگردان با كمك تداركات ،مناقصات و مزايده ها .

 • كامپيوتري كردن صورت اموال.

 • حسابداري اموال به منظور كنترل موجوديها،خريد كالا بر اساس نياز و درخواست واحدها.

 • تهيه و تنظيم ليست دفاتر اموال دانشگاه اعم ازمنقول و غير منقول.

 • تفكيك اسناد هزينه ماهانه براي ارسال نسخ لازم به ديوان محاسبات و همچنين نگهداري يك نسخه از اسناد و مدارك در بايگاني.

 • ثبت و ضبط برگه هاي محاسباتي حسابهاي عمومي و اختصاصي و تهيه صورتهاي لازم.

 • تهيه صورتهاي مالي و تهيه كاربرگ ،تراز آزمايشي و تراز نهايي.

 • تهيه گزاشهاي لازم در مورد اموال و ارسال آن به مقامات بالاتر در صورت درخواست آنها.

 • تهيه و تنظيم نگهداري حساب اموال هر واحد با مشخصات كامل.

 • تامين و تعهد اعتبار و ثبت تعهدات براي هزينه ها بر اساس بودجه مصوب و انجام اقدامات لازم جهت افتتاح اعتبارات اسنادي.

 • پيش بيني لازم در تعمير و نگهداري وسايل و اموال قابل تعمير.

 • تنظيم حسابهاي نهايي دانشگاه و تهيه لايحه تفريغ بودجه سال دانشگاه و ارسال آن به ديوان محاسبات.

 • جمع آوري اموال اسقاطي و به مزايده گذاشتي با نظارت ذيحساب ،معاون اداري و مالي و گروه حقوقي و مسئولين ديگر در صورت ضرورت .

 • رسيدگي به مدارك وصول درآمدهاي دانشگاه .

 • كنترل اموال كليه واحدها به روش استفاده از برچسب و تهيه ليست اموال هر واحد و نصب آن در هر اتاق.

 • رسيدگي به اسناد هزينه به منظور ايجاد سيستم كنترل داخلي در امور مالي دانشگاه.

 • رسيدگي به اسناد و ليست هاي حقوقي و مزاياي كاركنان از لحاظ انطباق با مقررات موضوعه.

 • رسيدگي به كليه اسناد مالي دانشگاه.

 • تنظيم انواع دفاتر از قبيل: دفتر روزنامه كل، اعتبارات و تهيه صورتهاي مالي، ترازنامه ها و ... برحسب برنامه فصول و مواد هزينه به منظور كنترل اعتبارات دانشگاه.

 • تطابق اسناد هزينه با موارد كدبندي،مواد و ريز مواد بر طبق مقررات و آئين نامه وضع شده از قبل.

 • تهيه گزارش احتمالي در مورد تخلفات به مقامات ذيصلاح.

 • تطابق اسناد هزينه با بودجه مصوب دانشگاه.

 • تهيه و تنظيم گزارشهاي لازم مالي جهت ارايه به مقام بالاتر.

 • تنظيم اسناد و دفاتر پيش پرداخت ،تنخواه گردان ،علي الحساب و رسيدگي به اموربانكي آن.

 • تهيه گزارش از كيفيت و كميت اعتبارات ايجادشده و ارسال سريع و به موقع آن به مقامات مافوق.

 • تهيه صورت عملكرد هاي هزينه هاي جاري در قالب برنامه و شرح مواد و هزينه هاي عمران و غيره.

 • منظور نمودن هزينه هاي قطعي كليه تعهدات در طي سال مالي.

 • تنظيم حواله ارزي

 • تهيه و صدور حواله اعتبارات.

 • تنظيم و نگهداري دفاتر اعتبارات بر حسب برنامه ها و فصول و مواد هزينه.

 • وصول درآمدهاي دانشگاه.

 • انجام امور بانكي و نقدي و اسنادي ،اوراق بهادار،سپرده ها.رسيدگي و كنترل دفاتر بانكي.

 • نگهداري سقف بودجه مصوب و تفصيلي دانشگاه برحسب اعتبارات برنامه اي واحد استفاده كننده.

 • وصول وجه اعتبارات براي هزينه هاي مستمر و غيرمستمرطبق مقررات خزانه.

 •  انجام امور مربوط به وامهاي دريافتي كاركنان و واريز آنها

 • محاسبه حقوق و مزاياي كاركنان شاغل در دانشگاه و پرداخت آن.

 • صدور چك و حواله هاي بانكي.

 • تنظيم حسابهاي دريافتي و پرداختي دانشگاه ازقبيل سپرده ها،ضمانت نامه ها،پيش پرداختها ،علي الحسابها و دريافت و پرداخت ديون و غيره.

 •  درخواست وجه و وصول اعتبارات از خزانه داري كل.

 • انجام كليه پرداختها و دريافتها برطبق ضوابط و مقررات.

 

کلیه حقوق برای مؤسسه آموزش عالی آل طه محفوظ است