شنبه ١٤ تير ١٣٩٩
پشتیبانی
صفحه اصلی > پشتیبانی و منابع انسانی > مدیریت تشکیلات و بهبود روش ها 
مدیریت تشکیلات و بهبود روش ها

مدیریت تشكيلات و بهبود روش ها

از آنجايي كه سازمان ها، بخصوص دانشگاه ها به عنوان سیستم های باز، به طور دایم در تعامل با محیط قرار دارند. این تعامل برای دانشگاهها بسیار مهم و حیاتی می باشد و آن را تحت تأثیر مسایل پیرامون قرار  می دهد. از سوی دیگر، محیط فرا روی دانشگاه، محیطی متغیر و در حال تحول است به طوری که نیاز به بازنگری در تمامی ابعاد سازمانی از قبیل ساختار، اهداف، وظایف، مجموعه قوانین و مقررات، سیستم ها و روش های انجام کار، امری اجتناب ناپذیر است. ضرورت و اهمیت این بازنگری در حدی است که می بایست آن را دایمی تلقی نمود و با شناخت و تجزیه و تحلیل مقتضیات، پارامترهای درونی خود را با آن تطبیق داد و از فرصت های پیش رو به بهترین نحو ممکن استفاده کرد. اين مهم در مديريت تشكيلات و بهبود روشهاي دانشگاه با مطالعه، بررسي و طراحي روش هاي صحيح انجام كار، مهندسي مجدد يا عارضه يابي سازمان، تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات، دريافت پيشنهادهاي سازنده و مفيد و بكار بستن آن، ارئه آموزشهاي جامع و مدون و به روز به كاركنان همزمان با توجه به كرامت و جايگاه محوري سرمايه هاي انساني در توسعه مدیریت اسلامي و استقرار اتوماسيون اداري معنا پيدا مي كند.

 

شرح وظايف مديريت تشكيلات و بهبود روشها

 • بررسي و پيشنهاد نمودار تشكيلاتي و اصلاح پست هاي سازماني و ارائه جهت تصويب هيئت رئيسه دانشگاه .

 •  تدوين، تجزيه و تحليل روشهاي انجام كار، مراحل انجام كار و ... جهت بهينه سازي سيستم اداري و  پرسنلي دانشگاه و ارائه به مراجع مربوط.

 •  تجزيه و تحليل و مطالعه مداوم و مستمر بر تشكيلات تفصيلي دانشگاه  به منظور تفكيك و تقسيم صحيح وظايف ميان واحدها و جلوگيري از تداخل وظايف. تدوين و اصلاح آيين نامه هاي اداري و پرسنلي جهت بهبود امور با همكاري مديريت هاي ذيربط.

 •  برنامه ريزي نيروي انساني با همكاري مديريت امور اداري.

 •  نظارت بر انجام امور تشكيلاتي و پيشنهاد در مورد حذف يا ايجاد پستهاي سازماني و ارائه آن به هيأت اجرايي، كميسيون دائمي هيأت امناء و هيأت امناء.

 • بررسي و نظارت در تهيه و تنظيم فرم ها و مهرها به منظور ايجاد هماهنگي و استاندارد كردن آنها.

 •  تهيه شرح وظايف واحدهاي و پستهاي سازماني.

 • نظارت بر برنامه ريزي آموزشي و ارائه دوره هاي لازم جهت ارتقاء سطح دانش و مهارت كاركنان.

 •  نظارت و اعلام نظر در مورد دوره هاي آموزشي كوتاه مدت و انطباق آن با طرح هاي طبقه بندي مشاغل كاركنان .

 •  نظارت و اعلام نظر در مورد دوره هاي آموزشي بلند مدت كاركنان .

 •  نظارت بر تهيه و تنظيم نشريات مرتبط با آموزش كاركنان .

 •  تهيه گزارش عملكرد ساليانه دانشگاه.

 • جمع آوري آمار و اطلاعات مورد نياز جاري دانشگاه و طبقه بندی آنها و نیز ارائه گزارشهای آماری لازم.

 • نظارت بر طراحي و تهيه بانك اطلاعات مديريت تشكيلات و بهبود روشها  و تحول اداری

 • نظارت بر انجام امور مكانيزه شدن سيستم معاونت اداري و مالي .

 • شركت در جلسات شورا مديران، كميته اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل، كميسيون بهره وري و تحول اداري، هيأت اجرايي تشكيلات و امور نيروي انساني غير هيأت علمي ، شوراي بررسي و پذيرش پيشنهادها، شوراي سياستگذاري طرح تكريم ارباب رجوع و ساير جلسات مرتبط.

 •  طراحی و تدوین به مسير ارتقاء شغلي كاركنان  و ارائه به مراجع ذیصلاح.

 •  انجام امور مربوط به سيستم تكريم ارباب رجوع .

 •  انجام امور مربوط به سيستم پذيرش و بررسي پيشنهادها.

 •  نظارت بر حسن اجراي وظايف واحدهاي تحت سرپرستي.

 •  سرپرستي دبيرخانه كميسيون بهره وري و تحول اداري و شوراي پذيرش و بررسي پيشنهادها .

 

 

کلیه حقوق برای مؤسسه آموزش عالی آل طه محفوظ است