شنبه ٠٥ مهر ١٣٩٩
پشتیبانی
صفحه اصلی > پشتیبانی و منابع انسانی > مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی 
مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

مدیریت فني و نظارت بر طرح هاي عمراني

دفتر فني و طرحهاي عمراني همزمان با تأسيس دانشگاه با هدف ساخت و ساز فضاهاي دانشگاهي ايجاد گرديد و فعاليت خود را در زمينه احداث و توسعه و حفظ و نگهداری از بناها و تأسيسات موجود و ساخته شده در سالهاي متمادي آغاز نمود، اين دفتر با كادري مجرب ‌و ‌كارآمد در امور اجرائي‌ ‌و‌ نظارت بر پروژه‌هاي عمراني داراي توانمنديهاي بالائي بوده كه ماحصل آن ساختمانهاي احداثي دانشگاه اعم از آموزشي، اداري، كمك آموزشي، رفاهي-خدماتي ‌و خوابگاههاي دانشجوئي، محوطه‌سازي ‌‌و‌ ساير مكانهاي ايجاد شده در دانشكده‌ها و مؤسسات تابعه مي‌باشد. همچنين مي‌توان اظهار نمود در راستاي شكل‌دهي ‌و بهينه‌سازي فضاهاي فيزيكي و كالبدي پروژه‌هاي عمراني دانشگاه، سهم عمده‌اي در پيشرفت اين مجموعه علمي داشته است. اميد است با سرعت بخشيدن به پروژه‌هاي عمراني در قالب برنامه‌هاي زمانبندي شده و ميزان تعامل با ساير واحدها در جهت پذيرش دانشجويان تحصيلات تكميلي در رشته‌هاي مختلف و همسو با اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران گامهاي مؤثر و سازنده‌اي بردارد. 

  اهداف و برنامه‌ها

افزايش سرعت اجراي پروژه هاي عمراني دانشگاه

بهينه سازي فضاهاي فيزيكي و كالبدي پروژه هاي عمراني

انجام پروژه هاي عمراني در قالب برنامه زمانبندي شده

افزايش ميزان تعامل دفتر فني با واحدهاي مرتبط در پروژه هاي عمراني

كاهش ميزان تصدي‌گري دفتر فني ‌و‌ نظارت بر طرح‌هاي عمراني در ساخت پروژه‌هاي عمراني

شرح وظايف مديريت دفتر فني

نظارت دقيق بر فعاليت عمراني دانشگاه از قبيل تعمير و توسعه ساختمان هاي اداري، آموزشي، تاسيسات، ماشين‌آلات كه توسط پيمانكاران انجام     مي پذيرد.

برنامه ريزي براي تأمين و احداث فضاهاي كالبدي دانشگاه با توجه به برنانه توسعه دانشگاه.

همكاري در برنامه مناقصه و انعقاد قرارداد با شركت هاي مشاور و پيمانكار براي طرحهاي عمراني.

نظارت بر چگونگي انجام طرح هاي عمراني از جهت طراحي فني و اجرايي.

تهيه طرح جامع دانشگاه و تأمين امكانات با در نظر گرفتن برنامه توسعه دانشگاه.

پيشنهاد بودجه عمراني دانشگاه براي تصويب در بودجه سالانه دانشگاه در هماهنگي با مديريت برنامه و بودجه.

دفاع از كليه طرح ها و برنامه هاي تدوين شده در مراجع ذي صلاح از سوي دانشگاه و پيگيري آنها با هماهنگي ديگر مديريت هاي مربوط.

اظهار نظر فني در مورد هر گونه تغييرعمراني در ساختمان ها و فضاهاي دانشگاه.

جمع آوري اطلاعات و آمار مورد نياز از تاسيسات و ابنيه دانشگاه جهت بهره برداري در برنامه ها و طرح هاي مورد مطالعه.

تدوين سياست هاي كلي و خط مشي هاي مديريت در جهت نيل به مقاصد دانشگاه و پيشنهاد به هيات رئيسه جهت تصويب.

اقدام جهت تهيه زمين هاي مناسب براي دانشگاه.

اداره طرح های عمرانی

اداره طرحهاي عمراني در راستاي توسعه ساختمانها و دانشكده‌هاي مورد نياز و براساس برنامه‌ها و مصوبات هيأت امناء و هيأت رئيسه محترم دانشگاه با اظهار نظر بر روي طرحهاي پيشنهادي و در تعامل با ساير پرسنل همكار و مديران پروژه‌ها در بررسي طرحهاي مصوب از جمله طرحهاي جامع و ساخت دانشكده‌هاي جديد و يا ادامه پروژه‌هاي در حال ساخت و آزمايشگاهها و نيز ساختمانهاي رفاهي و آموزشي مورد نياز فعاليت مي‌نمايند.

کلیه حقوق برای مؤسسه آموزش عالی آل طه محفوظ است